Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

Transpersoonlijke therapie: bloem gloeiend

Wat is Transpersoonlijke Therapie

Je bent geboren;
geboorte is alleen maar een kans (...)
Je moet tot bloei komen.
Verspil het niet in enig soort domme dienstbaarheid.
Je eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid is tot bloei te komen,
volledig bewust te worden, gewaar, alert;
en in dat bewustzijn ben je in staat
te zien wat je kunt delen, hoe je problemen kunt oplossen.

Woorden van Osho

Gewone therapie met iets extra's

Transpersoonlijke therapie is niet in de eerste plaats een nieuw soort therapie naast de andere therapeutische visies waarbij ��n of andere speciale therapeutische techniek gebruikt wordt, en zich daardoor duidelijk onderscheidt van anders geori�nteerde denkrichtingen. Integendeel het opteert juist voor een integratie van de verschillende opvattingen. Transpersoonlijke psychotherapie is "gewone" psychotherapie met iets extra's, namelijk aandacht voor de diepere betekenis van alles wat ons overkomt.

De transpersoonlijke psychotherapie is een stroming binnen de psychologie die de mystieke en spirituele ervaringen van mensen en de transcendente aspecten daarvan tracht te onderzoeken. Zij gaat ervan uit dat deze ervaringen op natuurlijke wijze te verklaren en daardoor ook wetenschappelijk te onderzoeken zijn. Zowel de Ik-Gij geöriënteerde (Buber, Frankl), als de Ziels- (Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli) en de Zijnsgerichte psychotherapie (Wilber, Knibbe) krijgen een plaats in dit geheel. Voortbordurend op het werk van deze genoemde namen, werd zij omstreeks 1970 door Abraham Maslow, Stanislav Grof and Anthony Sutich als "vierde" stroming (naast de psychoanalytische, behaviouristische en humanistische varianten) in de psychologie gelanceerd.

Waar de humanistische psychologie zich vooral concentreerde op de geestelijke gezondheid, helingsprocessen en menselijke mogelijkheden in het algemeen (in plaats van op pathologie en pathologische processen), tracht de transpersoonlijke psychologie uitdrukkelijk ook het religieuze en de meer transcendente aspecten van het menselijk bestaan te omvatten.

Er wordt gewezen op het belang van de aanwezigheid van het hart in de therapeutische context, ervan uitgaande dat alleen het hart in staat is om heling te brengen. De aspecten van het hart krijgen vorm door:

  • De Zijnshouding: de innerlijke houding van de therapeut stemt grotendeels overeen met de visie van de Zijnsgeori�enteerde school van Hans Knibbe en de houding die we terugvinden in de client-centered therapie van C. Rogers en in de programma's van Mindfulness.
  • Het Vergevingsproces: vergeving vormt eveneens een belangrijk thema binnen de Transpersoonlijke psychotherapie. Vergeven betekent je hart opnieuw openstellen, loslaten, niet meer vasthouden aan haat of boosheid, jezelf bevrijden. Vergeven doe je in de eerste plaats voor jezelf en niet voor de ander.
  • Het Symbooldenken: we kennen allemaal het analytisch denken van de linkerhersenhelft. Daar tegenover staat het symbooldenken van de rechterhersenhelft. Aangezien de onbewuste psyche meestal via symbolen en beelden communiceert met het bewuste ik, maakt het symbooldenken ook deel uit van een Transpersoonlijke ontwikkelingsweg. Het kunnen ontrafelen van de symbooltaal helpt ons de boodschappen van het onbewuste te begrijpen en energie�n uit deze laag te integreren via identificatie. Symbolen vinden we terug in dromen, sprookjes, mythen, parabels, archetypen, gebeurtenissen enz. De ziel van het kind is veel meer toegankelijk via het symbool dan via het mentale.
  • Intu�tieve Ontwikkeling: Over het algemeen hechten mensen meer waarde aan het verstand dan in inzichten die intu�tief aangeboden worden. Intu�tief ontwikkeld zijn, betekent contact hebben met je innerlijke onbewuste, het kunnen voelen van het energieveld van de ander, het kunnen voelen van blokkades in dit energieveld. In een verder stadium van ontwikkeling dringt de hogere intu�tie binnen in het veld van het paranormale, waardoor de zintuiglijke waarneming van energie�n steeds scherper en helderder wordt.
  • De Schaduw: het Jungiaans concept van de schaduw loopt als een rode draad doorheen het spiritueel groeiproces. Innerlijke groei en transformatie kan nooit tot stand komen zonder de confrontatie aan te gaan met de eigen schaduw, het domein van de liefdeloosheid, de donkere kant van de persoonlijkheid, het verborgen gebied dat zich verscholen houdt achter de EGO-maskers. C.G. Jung verwoorde het als volgt:" Je vindt niet het Licht door je allerlei beelden van licht voor te stellen, maar de confrontatie aan te gaan met de eigen innerlijke duisternis." Of anders gezegd: "Als je God wil vinden, ga je eerst de confrontatie met je schaduwkant dienen aan te gaan."
  • De holistische visie: de mens bestaat uit een eenheid. Geest, ziel en lichaam vormen een drie-eenheid en zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wat een baby ervaart in zijn psyche zal onherroepelijk ook zijn weerslag hebben in het lichaam. Werken aan een psychisch disfunctioneren zal daarom ook inhouden dat er gewerkt zal worden met het lichamelijke. Het lichaam is de spiegel van de ziel zegt men wel eens.
    Via lichaamswerk kunnen we emotioneel dieper werken, meer tot inzicht komen en uiteindelijk dieper verbinding maken met ons ware zelf en ons Goddelijke vonk.

Transpersoonlijke Psychotherapie: roos oranje

Onze beloning

De held van elk levensverhaal vindt aan het einde van zijn avontuur de schat, bereikt de transformatie, gaat een nieuwe levensfase tegemoet. Misschien ook moet hij de draak, de schaduw onder ogen zien om als beloning met de prinses te mogen trouwen. Ons avontuur is ons dagelijkse leven, waarin we uitgenodigd worden om de obstakels die we tegenkomen te overwinnen. Als beloning ontvangen we de wijsheid van het hart.

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2019 Levensstroom |